Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

LX Sesja Rady Miejskiej w Łazach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

LX Sesja Rady Miejskiej w Łazach

31 stycznia o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Po stwierdzeniu quorum, zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 grudnia 2023r. Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Następnie radni przedstawili swoje interpelacje, zapytania i wnioski.

Pierwszymi uchwałami podjętymi w czasie styczniowej sesji były: uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2024 – 2033 i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024.

W dalszym porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Program określa zasady i formy tej współpracy, która umożliwia realizację nakreślonych celów, opartych o wspólne wartości oraz zrównoważony rozwój Gminy Łazy. 31 stycznia radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji.

Podczas sesji została podjęta także uchwala w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na rok 2024, który został podzielony na kwartały. W I kwartale radni najpierw pracowali nad opracowaniem i przyjęciem planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na rok 2024. Do końca marca Rada Miejska będzie pracować nad przyjęciem planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na rok 2024, przyjęciem planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Łazach na rok 2024, podjęciem uchwały w sprawie „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy na rok 2024”. W II kwartale radni rozpatrzą Raport o stanie Gminy Łazy za 2023 rok oraz podejmą uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Łaz. Rozpatrzą również sprawozdania finansowe Gminy Łazy za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2023 oraz podejmą uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2023. Rada Miejska omówi Oceny Zasobów Pomocy Społecznej oraz przeanalizują sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach za 2023 r. 5. W III kwartale skupią się na informacji z wykonania budżetu Gminy Łazy za I półrocze 2024 roku, natomiast w IV kwartale w planie pracy radnych znalazły się: podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025", podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łazy na lata 2024 - 2027", uchwalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Łazy, uchwalenie stawek podatkowych na rok 2025, uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2025-2033, uchwalenie budżetu Gminy Łazy na rok 2025.

W styczniu Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2024 rok, która opracowała plan pracy i plan kontroli na rok 2024, rozpatrzy sprawozdania finansowe Gminy Łazy za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2023 oraz wykonanie zadań Komisji Rewizyjnej wynikającej z procedury absolutoryjnej. Oprócz tego Komisja Rewizyjna będzie analizować i opiniować materiały na sesje Rady Miejskiej oraz zajmie się omówieniem wyników zaplanowanych na rok 2024 kontroli, podsumowaniem całorocznej pracy i przygotowanie sprawozdania celem przedłożenia Radzie Miejskiej.

Ostatnia uchwała podjęta przez radnych 31 stycznia dotyczyła przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2024 rok: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej, Komisji Rozwoju i Promocji, Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

 
Sesja Rady Miejskiej w Łazach - relacja na żywo: https://www.youtube.com/live/gIcU5lqbVhQ?feature=shared

31

STY

2024

431

razy

czytano

68/549

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.