Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gmina

Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne

 OFERTA INWESTYCYJNA

NAZWA/ADRES: Nieruchomość przy ul. Paderewskiego w Wysokiej, gmina Łazy, powiat zawierciański, województwo śląskie.

OPIS I UWAGI: Niezabudowane działki nr 1805/3, 1804/14, 1804/16,  1804/19  położone przy ul. Paderewskiego  w Wysokiej,  sprzedaż działek w drodze przetargu.

WŁAŚCICIEL  :  własność Gminy Łazy - dla działek 1805/3 i 1804/16  , użytkowanie wieczyste Gminy Łazy - dla działek 1804/16 i 1804/19.

POWIERZCHNIA: 19.9158 ha

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: Dostęp do urządzeń: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, telefonicznej. Ponadto nieruchomość posiada  połączenie komunikacyjne z PKP poprzez byłą bocznicę na terenach wchodzących w skład  w/w nieruchomości inwestycyjnej  pod działalność produkcyjną.

PRZEZNACZENIE: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy działki położone w Wysokiej oznaczone są symbolem planu -  L1P o przeznaczeniu

1) podstawowym: obiekty produkcyjne, składy, magazyny;

2) uzupełniającym: zabudowa usługowa

Dla terenów o przeznaczeniu uzupełniającym , ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 40% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe na danej działce. Dopuszcza się realizację przeznaczenia uzupełniającego jako wbudowanego w budynki przeznaczenia podstawowego lub w formie samodzielnych budynków.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 1,5;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 15% powierzchni działki;

3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 65% powierzchni działki;

Obowiązek realizacji zieleni izolującej od strony terenów zabudowy mieszkaniowej 

 jednorodzinnej o szerokości minimum 15 m.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA: Nieruchomość usytuowana  przy drodze powiatowej, o nawierzchni asfaltowej . W pobliżu szlak komunikacyjny  północ – południe, linia kolejowa Gdańsk-Warszawa-Częstochowa - Katowice. Najbliższe lotnisko – Pyrzowice – 32 km.

MOCNE STRONY : Gmina stwarza dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, dba o środowisko naturalne, tworzy gospodarkę opartą na wiedzy, podnosi  jakość życia mieszkańców , stawia na rozwój edukacji, rekreacji, kultury i sportu. W sąsiedztwie przy ul. Paderewskiego                         w Wysokiej znajduje się firma z kapitałem zagranicznym Acerol Mittal Stalobrex sp. z o.o.

Atrakcje turystyczne w Gminie:

park wodny Jura , zalew Mitręga, hala sportowa Klaudiusz, ściana wspinaczkowa, obszary nieczynnych kamieniołomów, w których organizowane są rajdy off-road,  ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne ostańce skalne, teren parku krajobrazowego i orlich gniazd , Rezerwat Góra „Chełm”.

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Łazach,  ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy, tel. 32 67 29 422 wew.127, 116, umlazy@.pl,   

 

 
 

OFERTA INWESTYCYJNA

NAZWA/ADRES: Nieruchomość przy ul. 1-go Maja w Turzy , gmina Łazy, powiat zawierciański, województwo śląskie.

OPIS I UWAGI: Niezabudowana nieruchomość o położona przy ul.1- Maja  w Turzy,    sprzedaż działek w drodze przetargu.

WŁAŚCICIEL  :  Gminy Łazy .

POWIERZCHNIA: łącznie 5.8136 ha 

Obszar  A  o powierzchni  1.8290 ha

Obszar  B  o powierzchni  1.4001 ha

Obszar  C  o powierzchni  0.2387 ha

Obszar  D  o powierzchni  1.5968 ha

Obszar  E   o powierzchni  0.7490 ha

według lokalizacji stanowiącej załącznik do  oferty  inwestycyjnej.

Istnieje możliwość dokupienia przyległych gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych  z przeznaczeniem podstawowym: usługi, obiekty produkcyjne, składy, magazyny.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: Dostęp do urządzeń: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, telefonicznej.

PRZEZNACZENIE:  Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy działki położone w Turzy  oznaczone są symbolem planu -  Ł1U/P o przeznaczeniu podstawowym: usługi, obiekty produkcyjne, składy, magazyny;

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 1,5;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 15% powierzchni działki;

3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki;

4) maksymalną wysokość zabudowy 12 m, z zastrzeżeniem zabudowy urządzeń technologicznych o wysokości nie większej niż 25 m;

5) geometrię dachu:

a) dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°,

b) dla dachów o kącie nachylenia głównych połaci większym niż 20° ustala się obowiązek zachowania jednakowych spadków głównych połaci. o szerokości minimum 15 m.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA: Nieruchomość usytuowana przy drodze wojewódzkiej nr 796 Dąbrowa Górnicza - Zawiercie. W pobliżu planowana budowa  obwodnicy drogi krajowej nr 78 Siewierz - Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny. Najbliższe lotnisko – Pyrzowice – 35 km.

Atrakcje turystyczne w Gminie:

park wodny Jura, zalew Mitręga, hala sportowa Klaudiusz, ściana wspinaczkowa, obszary nieczynnych kamieniołomów, w których organizowane są rajdy off-road,  ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne ostańce skalne, teren parku krajobrazowego i orlich gniazd , Rezerwat Góra „Chełm”.

Kontakt:

Urząd Miejski w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy, tel. 32 67 29 422 wew.127, 116, umlazy@.pl,   wgn@lazy.pl.