Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

LXI Sesja Rady Miejskiej w Łazach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

LXI Sesja Rady Miejskiej w Łazach

28 lutego w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbyła się LXI Sesja Rady Miejskiej w Łazach.  

Pierwszą uchwałą podjętą przez radnych podczas lutowej sesji była zmiana Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024. Następnie rada miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łazy, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Wysokości ekwiwalentów pieniężnych wynoszą:

-  strażakowi ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Łazy, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej na kwotę 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej.

- strażakowi ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Łazy, który uczestniczył w szkoleniu lub ćwiczeniu na kwotę 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu.

Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia Programu osłonowego - usługi opiekuńcze w formie dostępu do tzw. „opieki na odległość” dla seniorów Gminy Łazy na rok 2024. Celem programu jest wsparcie mieszkańców Gminy Łazy - seniorów w wieku 60 lat i więcej, w zakresie realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonania takich usług to kolejny punkt porządku obrad radnych.

Radni obradowali również nad uchwałą dotyczącą „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2024 roku." Program obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt:

9) finansowanie programu.

Program mówi również o zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Gmina Łazy zapewnia wyłapanym bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łazy miejsce w schronisku prowadzonym przez Schronisko dla zwierząt w Zawierciu - Rafał Żmuda, ul. Podmiejska 51 b, 42-400 Zawiercie. W celu zmniejszenia populacji kotów wolno żyjących Gmina Łazy wydaje osobom, opiekującym się kotami wolno żyjącymi zlecenia na wykonanie zabiegu sterylizacji, kastracji lub/i leczenia (jeśli zachodzi taka konieczność) przez Gabinet Weterynaryjny „Mag – Vet” lek. wet. Magdalena Kubiak ul. Dworcowa 16, 42-450 Łazy.

W czasie obrad radni wyznaczyli przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2024 – 2028, którym została Justyna Kośmida.

W ostatnich uchwałach sesji radni uznali skargę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 lutego 2024 r. za bezzasadną oraz zdecydowali w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LX/379/2024 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. Podjęcie uchwały motywowane było sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na błędnie wpisanej nazwie Gminy Baboszewo.

LXI Sesja Rady Miejskiej w Łazach - relacja na żywo - https://www.youtube.com/watch?v=oN6TgkZqrPo

28

LUT

2024

259

razy

czytano

72/574

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.