Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

Filtrowanie aktualności

data od

data do

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWODY  ŚLĄSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2024 roku

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 roku

 

Na podstawie art. 59 ust. 1 - ust. 4, art. 57 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 440) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku
(Dz. U. z 2023 r., poz. 2473) informuje się co następuje:

 

 1. W okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:
  1. mężczyzn urodzonych w 2005 roku,
  2. mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. osoby, które w latach 2022-2023:
   • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu
    na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
   • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu
    na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.
    o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  4. kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia
   na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy
   z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
  6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące               na terenie miast: Poręba i Zawiercie; miast i gmin: Łazy, Pilica, Szczekociny i Ogrodzieniec; gmin: Irządze, Kroczyce, Włodowice, Żarnowiec przeprowadzona zostanie w Zawierciu, przy ul. Piłsudskiego 80 (budynek Szpitala Powiatowego w Zawierciu, Przychodnia Lekarska) w okresie od dnia 11 marca do dnia 10 kwietnia 2024 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1700.

 

4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie
       tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do
       kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

 1. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,
 2. szefowi wojskowego centrum rekrutacji – dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym  w wezwaniu nie było możliwe,
 2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści                        orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,
 3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

       

6.Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt 2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym
w obwieszczeniu.

 

7 Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w wyznaczonym terminie, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, można nie poddawać badaniom lekarskim, o których mowa w ust. 2, jeśli przedstawią komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.

 

9.Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

 

10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadniającej przyczyny, wójt lub burmistrz  (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję
do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywnie (art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny). Kto w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełnienia obowiązku obrony przewidzianej w ustawie dopuszcza się czynu określonego w art. 681 podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (art. 685 ustawy o obronie Ojczyzny).

 

12. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej oraz ochotnicy. Osoby te zostają ujęte przez szefa wojskowego centrum rekrutacji w imiennym zestawieniu osób, o których mowa w § 8 ust. 6 oraz w § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

 

       Wojewoda Śląski

 

     

17

STY

2024

224

razy

czytano

81/549

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.