Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Radni uchwalili budżet na 2024 rok. LIX Sesja Rady Miejskiej w Łazach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Radni uchwalili budżet na 2024 rok. LIX Sesja Rady Miejskiej w Łazach

18 grudnia 2023r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbyła się LIX Sesja Rady Miejskiej w Łazach. Radni Gminy Łazy 9 głosami „za” przy 3 „przeciw” uchwalili budżet na 2024 rok. Dochody budżetu Gminy Łazy na  rok 2024 oszacowano na kwotę ponad 88 mln 607 tys. zł,  wydatki ustalono na kwotę 95 mln 49 tys. zł. W nadchodzącym roku zaplanowano m.in. utworzenie żłobków zlokalizowanych w Łazach przy ul Pileckiego i Topolowej, budowę zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej, modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach, przebudowę ul. Bocznej w Wysokiej oraz budowę ul. Kościuszki w Ciągowicach.

Grudzień 2023 roku to miesiąc, który jak co roku postawił przed Radą Miejską w Łazach obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Uchwały Budżetowej na nadchodzący rok.

W projekcie budżetu zabezpieczona została realizacja zadań w zakresie edukacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, utrzymania dróg gminnych, utrzymania zasobu mieszkaniowego oraz w zakresie transportu, kultury fizycznej i sportu oraz innych.

Te dwa dokumenty: Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Uchwała Budżetowa są ze sobą powiązane.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa  jest obszerniejsza od Uchwały Budżetowej, gdyż sporządzana została za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i zawiera dane o kształtowaniu się:

- dochodów i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu i poręczeń,

- dochodów i wydatków majątkowych,

- wyniku budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,

- przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Funkcjonowanie jednostek charakteryzuje ciągłość działania, a wiele podejmowanych przedsięwzięć wymaga realizacji w okresie przekraczającym rok budżetowy. Dotyczy to w szczególności zadań inwestycyjnych oraz projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych. Opracowana prognoza pozwala na ocenę możliwości finansowych Gminy przy aplikowaniu o kolejne środki                        w ramach dostępnych programów z Funduszy krajowych, jak np. środki z Programu Inwestycji Strategicznych, Funduszu Dróg Samorządowych, oraz tych z Funduszy Europejskich ujętych                                  w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

W opracowanym na lata 2024-2033 projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie prognozowania przyszłych dochodów oraz wydatków wzięto pod uwagę najbardziej prawdopodobne kształtowanie się zmiennych kluczowych dla budżetu, w oparciu o:

- analizę danych historycznych z wykonania budżetu,

- kształtowanie się sytuacji finansowej Gminy,

- oraz przewidywane trendy rozwoju.

Dla ustalenia wartości większości pozycji przyjęto założenia czysto matematyczne, przy uwzględnieniu wzrostu poszczególnych pozycji o wartość inflacji, wskaźnika PKB czy też wskaźnika realnej dynamiki wynagrodzeń, zgodnie z opracowanymi przez Ministerstwo Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa pokazuje poziom zadłużenia gminy oraz zdolność do spłaty długu istniejącego i długu planowanego. Zdolność spłaty długu określona jest procentowym wskaźnikiem dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań w odniesieniu do dochodów.

W naszych realiach wskaźnik planowanej spłaty długu w kolejnych latach kształtuje się na poziomie od około 9,52 %  w 2024 r. do 2,17 % w 2033 r.  z tendencją malejącą wraz z upływem czasu. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w kolejnych latach kształtuje się na poziomie od około 14,42 % do około 11,93 %. Oznacza to, że Gmina posiada zdolność regulowania zobowiązań z tytułów dłużnych zarówno tych już zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia.

Planowana łączna kwota wydatków na 2024 w ramach przedsięwzięć wieloletnich wynosi 26 mln 252 tys. zł.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY

Uchwała Budżetowa Gminy Łazy na rok 2024 stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku. Projekt Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024 został opracowany w oparciu o:

 1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2023,
 2.  informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości przewidywanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy,
 4. planowaną realizację zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków unijnych w ramach projektów będących w trakcie rzeczowej realizacji i w trakcie podpisywania umów,
 5. zgłoszone potrzeby przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych                                             i przedstawicieli rad sołeckich.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Łazy na  rok 2024 oszacowano na kwotę ponad 88 mln 607 tys. zł.  W kwocie tej wyróżnia się:

 1. dochody bieżące w kwocie 69 mln 767 tys. zł, w tym:
 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21 mln 754 tys. zł,
 2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 334 tys. zł,
 3. subwencje ogólne z budżetu państwa – 17 mln 328 tys. zł (w tym część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca)
 4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5 mln 904 tys. zł,
 5. pozostałe dochody bieżące to 24 mln 447 tys. zł. W ramach tej grupy dochodów można wyróżnić:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych, podatek rolny i leśny oraz inne podatki i opłaty pobierane na podstawie innych ustaw w kwocie 13 mln 357 tys. zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami – 5 mln 175 tys. zł

- pozostałe dochody (m.in. najem, dzierżawa) – 5 mln 915 tys. zł

2) dochody majątkowe w kwocie 18 mln 840 tys. zł, w tym:

a) dotacje ze środków unijnych oraz inne środki na zadnia inwestycyjne  – 17 mln 822 tys. zł,

b) własne dochody majątkowe 1 mln 18 tys. zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetu Gminy Łazy na rok 2024 ustalono na kwotę 95 mln 49 tys. zł . Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 27 mln 498 tys. zł, co stanowi 28,9 % ogólnej kwoty wydatków, a na wydatki bieżące pozostałe  71,1 % planowanych wydatków w wysokości  67 mln 551 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano m.in. następujące zadania:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 185.149,96 zł,

- budżet obywatelski, w ramach którego zostanie zrealizowane zadanie „Rewitalizacja i doposażenie strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Mitręga” – 70 tys. zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 5 mln 312 tys. zł,

- uporządkowanie sieci kanalizacyjnej 1 mln 310 tys. zł

- zapobieganie kryzysowi wodnemu (środki własne + RFPŁ:PIS) – 7 mln 236 tys. zł,

- przebudowa ul. Bocznej w Wysokiej (własne + RFPŁ:PIS) – 1 mln 368 tys. zł,

- budowa ul. Kościuszki w Ciągowicach (własne + Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – 1 mln 115 tys. zł,

- modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach 1 mln 999 tys. zł,

- budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej - 2 mln 990 tys. zł,

- utworzenie żłobków zlokalizowanych w Łazach: przy ul Pileckiego i Topolowej – 1 mln 425 tys. zł,

- udzielenie dotacji na wykonywanie prac konserwatorskich przy zabytkach – 1 mln 821 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości  27 mln  679 tys. zł,

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 23 mln 172 tys. zł, w tym rezerwa  ogólna w wysokości 180 tys. zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220 tys. zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej w wysokości 600 tys. zł.;

3. dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 8 mln 602 tys. zł, w tym na zadania oświatowe 5 mln 558 tys. zł oraz dla instytucji kultury 1 mln 800 tys. zł;

4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 1 mln 600 tys. zł i środki  na potencjalne spłaty poręczeń  i gwarancji w wysokości 550 tys. zł;

5. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5 mln 947 tys. zł, w tym świadczenia pomocy społecznej 1 mln 311 tys. zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 3 mln 547 tys. zł.

ZADŁUŻENIE GMINY ŁAZY I JEGO SPŁATA

 Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami budżetowymi, a planowanymi wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 6.441.244,39 zł[AF1] , który planuje się w całości sfinansować kredytem.

 Kredytem także zostanie  sfinansowana część spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów  i pożyczek w wysokości 58 tys. 755 zł 61 gr.

W roku 2024 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi 2 mln 215 tys. zł.

Poza wydatkami budżet 2024 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.474.502,00 [AF2] zł stanowiące rozchody budżetu.

W projekcie zaplanowano także przychody w łącznej wysokości 10 mln 916 tys. zł, na które składają się:

 1.  kredyt w wysokości 6,5 mln zł,
 2. przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w wysokości 216 tys. zł,
 3. przychody z tytułu rozwiązania lokat z 2023 r. na kwotę 4 mln 200 tys. zł.

Dług gminy na koniec roku 2024 wyniesie 34 mln 931 tys. zł.

Reasumując, zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu Gminy Łazy na 2024 rok, a także biorąc pod uwagę wartości wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Gminy Łazy

na lata 2024 - 2033 ustalono relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W opracowanej prognozie Gmina Łazy spełnia wszystkie wymagane prawem wskaźniki zadłużenia.

Zaplanowane dochody bieżące i wydatki bieżące ustalono przy zachowaniu wymogu
wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  wydała pozytywne opinie o:

- projekcie uchwały budżetowej na rok 2024,

- projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033,

- możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej.

INWESTYCJE W SOŁECTWACH W RAMACH FUNDUSZY SOŁECKICH

CHRUSZCZOBRÓDzakup umundurowania dla członków OSP Chruszczobród, utwardzenie terenu przy OSP, zakup namiotów i ławek biesiadnych

CHRUSZCZOBRÓD PIASKI – zagospodarowanie działki sołeckiej i inne potrzeby sołectwa

CIĄGOWICE – projekt ul. Górnej, organizacja Festiwalu Zalewajki, zakup pompy do studni i namiotu biesiadnego, zakup sprzętu sportowego oraz części ogrodzenia NSP w Ciągowicach, budowa placu zabaw na Zaciszu, zakup i remont schodów za świetlicą

GRABOWA – remont przystanku autobusowego, remont sali OSP Grabowa, zakup mundurów galowych, przybudówka OSP Grabowa

HUTKI KANKI – zakup i montaż lamp solarnych na ul. Jagodowej i Poziomkowej

KUŹNICA MASŁOŃSKA – zakup i montaż pawilonu oraz inne potrzeby sołectwa

NIEGOWONICE – monitoring planu zabaw, remont I piętra[AF3]  Ośrodka Zdrowia, remont i doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej

NIEGOWONICZKI – zakupy dla KGW Niegowoniczki JURA, doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej, naprawa nawierzchni ul. Błędowskiej

ROKITNO SZLACHECKIE – zakup sprzętu i umundurowania dla OSP, zakup ogrodzenia dla placu zabaw w NSP w Rokitnie Szlacheckim, zakup biblioteki plenerowej, zakup namiotów i kompletów biesiadnych, zakup ulicznej lampy solarnej

SKAŁBANIA – naprawy bieżące i konserwacja sprzętu, wymiana i konserwacja części ogrodzenia, zakup torby R-1 dla OSP Grabowa

TRZEBYCZKA – plac zabaw dla dzieci i inicjatywy społeczne

TURZA – prace remontowe, spotkania integracyjne, potrzeby KGW, wycieczka

WIESIÓŁKA – projekt oświetlenia ul. Kwiatowa, ustawienie dwóch lamp, zakup piekarnika na wyposażenia kuchni OSP

WYSOKA – utworzenie placu integracyjno – sportowego przy ul. Bocznej

POZOSTAŁE UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŁAZACH

Podczas grudniowej sesji radni przyjęli Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łazy na lata 2023 – 2027”. Racjonalna polityka energetyczna Gmin jest kluczowa w kontekście osiągnięcia zakładanych celów redukcji emisji CO2 we wszystkich obszarach życia gospodarczego, a opracowany PGN stanowić będzie narzędzia do wdrażania konkretnych działań inwestycyjnych i tzw. „miękkich” zgodnych z polityką UE i Polski. Celem opracowania jest również określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celu strategicznego oraz celów szczegółowych, realizujących określoną wizję samorządu.

Niniejszy PGN zawiera wymagane przez WFOŚiGW[AF4]  w Katowicach elementy tj. m.in. podsumowanie

działań z pierwszego okresu, odniesienie do celów zakładanych na rok 2020 jak i stopnia ich osiągnięcia oraz inwentaryzację pośrednią MEI2020. Cele aktualizacji określono na rok docelowy 2027. Zakres Programu Gospodarki Niskoemisyjnej ma charakter lokalny i obejmuje cały obszar Gminy Łazy.

W wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w

sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), powstał Program

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, który został

przyjęty w 2002 roku. W lipcu 2009 roku powstał Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata

2009-2032. W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa nałożony został

obowiązek opracowania „Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Gmina Łazy w roku bieżącym wykonała program pn. „Program usuwania wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Łazy na lata 2023 -2032”. Niniejszy Program zawiera:

- ogólne informacje dotyczące właściwości azbestu,

- informacje o sposobach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- aktualną sytuację dotyczącą sposobu gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest na

terenie Gminy Łazy,

- harmonogram realizacji Programu,

- finansowe aspekty realizacji Programu.

Ogólnym zadaniem Programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów

zawierających azbest. Program ma charakter lokalny, jest jednak spójny z założeniami programu

ogólnopolskiego.

18

GRU

2023

261

razy

czytano

47/501

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.