Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łazach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łazach

22 marca o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Spółdzielcza 2 odbyła się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Łazach.

Sesja rozpoczęła się stwierdzeniem quorum, zatwierdzeniem porządku obrad oraz przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 lutego 2023 r. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie międzysesyjnym, a radni przedstawili interpelacje, zapytania i wnioski.

Podczas marcowych obrad Rady Miejskiej w Łazach radni  pierwszej kolejności podjęli uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023 – 2032 oraz w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023.  

W dalszym porządku obrad podjęta została uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

Osobie samotnej lub osobie w rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a z różnych przyczyn jest tej pomocy pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację i w miarę możliwości utrzymanie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb osoby, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Obecnie w Gminie Łazy powyższe warunki reguluje Uchwała nr XXIV/210/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania i zmiany do tej uchwały, dotyczące wyłącznie stawki za godzinę usług opiekuńczych. Uchwała ta reguluje warunki przyznawania, odpłatności, zwolnień od opłat i tryb ich pobierania łącznie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto zawiera zakres czynności, który powinien być i jest ustalany indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy, z uwagi na różne potrzeby tych osób, wynikające z ich sytuacji życiowej lub zdrowotnej.

Z kalkulacji wynika, iż średni koszt jednej godziny usług świadczonych przez opiekunkę zatrudnioną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach wynosi 39,00 zł. Ustalając koszt jednej godziny usług opiekuńczych wzięto pod uwagę wzrastające koszty zatrudnienia opiekunek.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+” było kolejnym punktem porządku marcowych obrad. Radni zatwierdzili, że opłaty te będą wynosić od 1 zł do 4 zł w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w procentach.

Następnie Rada Miejska w Łazach podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i Gminy Łazy”. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje:

- wskazanie obszarów z przeznaczeniem pod zabudowę instalacji energii odnawialnej (OZE) z wyszczególnieniem możliwości realizacji zabudowy farm fotowoltaicznych i innych,

- wskazanie granic udokumentowanych złóż piasku w Niegowonicach.

Na zakończenie sesji radni nadali skwerowi położonemu w Rokitnie Szlacheckim nazwę „Skwer Michała Poleskiego" oraz podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności przekazując ją zgodnie z właściwością do Burmistrza Łaz.

Więcej szczegółów dotyczących XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Łazach: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/226445

Relacja online: https://youtube.com/live/D9Z2q61LMtg?feature=share

22

MAR

2023

381

razy

czytano

352/572

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.