Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Co z odpadami komunalnymi w Gminie Łazy?

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Co z odpadami komunalnymi w Gminie Łazy?

Uchwałą nr LVIII/364/2023 z dnia 29 listopada 2023r. dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona zmiana dot. odbioru odpadów komunalnych.
 
Jakie zmiany w odbiorze odpadów komunalnych?
Od 1 kwietnia 2024r. zmianie ulegają zasady odbioru bioodpadów. Stosowane do tej pory limity odbioru odpadów bio z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych zostaną zniesione. Bioodpady będą odbierane bez ograniczeń. Odbiór pozostałych frakcji odpadów komunalnych pozostaje bez zmian.
 
Czy stawka za śmieci się zmieni?
Informujemy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024r. nie ulega zmianie i wynosi 32 zł od każdej osoby zamieszkałej na nieruchomości.
W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych ulga wynosi 4 zł od osoby.
Informujemy, że nie ma obowiązku składania nowych deklaracji, jeśli nie nastąpiły zmiany.
Zgodnie z nowelizacją tej ustawy każdy mieszkaniec jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym Urząd Miejski.
Na podstawie w/w zawiadomienia wobec właściciela zostanie określona podwyższona opłata w wysokości 64,00 zł od osoby.
 
Kto obsługuje gminę?
Usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy wraz z ich zagospodarowaniem świadczy firma Alba MPGK Z Dąbrowy Górniczej.
O czy musimy pamiętać:
Kiedy należy złożyć nową deklarację:
• zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość (np. przeprowadzka z innej gminy, zgon, urodzenie dziecka),
• sprzedaż nieruchomości,
• zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością.
Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz właścicielom nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne. Wszyscy zobowiązani są do segregacji odpadów. Segregacja odpadów jest obowiązkowym i jedynym sposobem gromadzenia odpadów. Taki stan rzeczy podyktowany jest przede wszystkim troską o środowisko naturalne. Gmina jest zobowiązana do osiągnięcia wymaganego za dany rok poziomu odzysku i recyklingu, na który składa się poziom recyklingu odpadów odebranych od mieszkańców oraz poziom recyklingu odpadów odebranych przez indywidualne firmy od podmiotów gospodarczych.
 
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) prowadzony jest przez Gminę Łazy ul. Pocztowa 14 Łazy tel. 32/6729422 wew. 117
PSZOK przyjmuje odpady w następujące dni:
poniedziałek, środa w godzinach 7:00 – 11:00
wtorek, czwartek w godzinach 13:00 – 17:00
sobota w godzinach 8:00 – 12:00
Rodzaje przyjmowanych odpadów:
-przeterminowane leki i chemikalia,
-zużyte baterie
-zużyte opony (tylko z samochodów osobowych)
-tekstylia, ubrania,
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
-meble i inne odpady wielkogabarytowe,
-odpady zielone i ulegające biodegradacji. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
-odpady budowlane i rozbiórkowe (tj. odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadów materiałów ceramicznych) pochodzących z drobnych prac remontowych wykonywanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót w ilości:
-120kg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej
- 2000kg/nieruchomość/rok w zabudowie wielolokalowej
 
Odpady niebezpieczne dostarczone do punktu muszą być posegregowane i opisane.
Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie pisemnej, telefonicznej, lub elektronicznej niezwłocznie
-nie później niż 7dni od zaistnienia nieprawidłowości.
 
Uwagi należy zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łazach w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska ul. Pocztowa 14 w Łazach, tel. 32/6729422 wew. 117,
lub na adres mailowy: odpady@lazy.pl.
Informacji dot. płatności, złożonych deklaracji udziela Wydział Finansowy tel. 326729422 wew. 141.
 
 
 

14

GRU

2023

1101

razy

czytano

124/574

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.