Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO W 2023 ROKU

Filtrowanie aktualności

data od

data do

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO W 2023 ROKU

PUNKTY NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 22,
lokal Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu
poniedziałek – piątek 15.00 – 19.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we Włodowicach, ul Karkowska 26,
Urząd Miasta i Gminy Włodowice
poniedziałek – piątek 11.00 – 15.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczekocinach, ul. Senatorska 2,
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 14.00 - 18.00, wtorek 13.00 - 17.00,

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46A,
Urząd Miasta i Gminy Pilica
poniedziałek – piątek 7.30 – 11.30

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Żarnowcu, ul. Rynek 9,
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu
poniedziałek – piątek 12.00 – 16.00

 

Nieodpłatne porady są udzielane w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej po umówieniu terminu wizyty. Ustalenie terminu porady możliwe jest  pod numerem telefonu: 32 45 07 122 (poniedziałek: 7.00 – 16.00, wtorek - czwartek: 7.00 – 15.00, piątek: 7.00 – 14.00) lub osobiście  w Starostwie Powiatowym w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie, pok. 312 lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres email: npp@zawiercie.powiat.pl

Istnieje możliwość dokonania samodzielnego zapisu na poradę pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy działają punkty, w których odbywają się dyżury specjalistyczne.
Aby skorzystać z  porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można zarejestrować się
na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Lista wspomnianych dziedzin i punktów jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne


W celu umówienia wizyty można skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy , lub odszukać
na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

System nieodpłatnej pomocy pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim, ale można skorzystać z wizyty  w punkcie w asyście tłumacza. W szczególny sposób przydatne okazać się powinny punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi. Zaleca się, żeby obcokrajowcy, w tym uchodźcy wojenni z Ukrainy zapisywali się
na nieodpłatne porady w pierwszej kolejności do punktów i wykonawców znajdujących się na liście.

Lista Dyżurów specjalistycznych, w tym porady dla cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/pomoc-dla-cudzoziemcow .

Istnieje możliwość przekazania opinii o udzielonej poradzie osobiście w punkcie i złożenie jej do specjalnej urny lub pod  numerem telefonu: 32 45 07  122, a także na adres email: npp@zawiercie.powiat.pl, lub listownie
na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie (formularz opinii jest dostępny w punkcie porad na stronie internetowej Powiat Zawierciański BIP w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna).

Nieodpłatna pomoc prawna oraz  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, która złoży stosowne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz  nie zatrudniała innych osób w ciągu ostatniego roku. Dodatkowo w związku
z faktem, iż pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie
  i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
 2. Informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708). Powyższe dokumenty należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Zawierciu, listownie, osobiście
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (npp@zawiercie.powiat.pl). Po przedstawieniu wymaganych dokumentów ustalany jest termin porady.

Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku
  z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. Nieodpłatną mediację, lub
 5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym,
w razie  potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja. W 2023 r. na terenie powiatu zawierciańskiego nie są prowadzone punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna Mediacja obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. Przeprowadzenie mediacji;
 5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu spraw do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Korzyściami tej formy rozwiązywania sporów są przede wszystkim:

 • dobrowolność,
 • co do zasady jednoinstancyjność (co wpływa na szybkość postępowania),
 • niskie koszty postępowania,
 • poufność (w postępowaniu polubownym nie uczestniczy publiczność),
 • nieograniczony zasięg terytorialny – strony mogą dowolnie wybrać miejsce postępowania,
 • wyrok sądu polubownego po nadaniu mu klauzuli wykonalności może być skierowany
  do egzekucji,
 • sąd polubowny może rozstrzygać także w oparciu o zasady prawa lub zasady słuszności,
 • w przypadku wyboru sądu polubownego, strony nie mogą dochodzić swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się, co do zasady, w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie może być udzielane także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wskazaniu okoliczności uzasadniających uprawnienie do uzyskania porady w ww. formie.

W przypadku zorganizowania wizyty poza lokalem punktu osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej odbiera od osoby uprawnionej do skorzystania z porady oświadczenie, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W przypadku zgłoszenia uzasadnionej potrzeby komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy złożyć staroście – w formie papierowej lub elektronicznej -  wyżej wymienione oświadczenie wraz z wskazaniem okoliczności uzasadniających taką potrzebę oraz informację o dostępnych dla siebie środkach porozumiewania się na odległość. Zgłoszenia przyjmowane są
na adres mailowy: npp@zawiercie.powiat.pl, na adres korespondencyjny: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicz 34
z dopiskiem” Nieodpłatna Pomoc Prawna”. W sytuacji gdy porada dotyczy spraw prowadzonej działalności gospodarczej, przed wyznaczeniem terminu porady wnioskodawca składa również dokumenty opisane wcześniej w zakresie pomocy de minimis.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany
w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia,
że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną
o możliwościach uzyskania innej stosowej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych
na liście sporządzanej przez starostę -  https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/32361761

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla osób zapisujących się
na porady.

 

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:


1. Administratorami danych w ramach usług nieodpłatnej pomocy są: Minister Sprawiedliwości, z siedzibą w Warszawie,
Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, tel. 22 52 12 888, starostowie oraz wojewodowie, w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:

• listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Inspektor Ochrony Danych, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
• pocztą elektroniczną: e-mail: iod@ms.gov.pl.

Z inspektorami ochrony danych we właściwych starostwach powiatowych i w urzędach wojewódzkich można skontaktować się zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych tych urzędów. Z inspektorami ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości, wojewodów oraz starostów wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także zadań Ministra Sprawiedliwości, wojewodów oraz starostów, wynikających z innych powiązanych przepisów prawa.

 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia;

• ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – art. 7a ust. 2 ustawy.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – art. 7a ust. 3 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Dane osobowe będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi  w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz podmiotach, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe.

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do danych osobowych;

• żądania sprostowania danych osobowych;

• przenoszenia danych osobowych;

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e), tj. w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, o ile mają zastosowanie. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z właściwym inspektorem ochrony danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2 powyżej. Przysługuje też Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuję się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres do korespondencji: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.


8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko tym odbiorcom, którzy są upoważnieni do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa, tj. pracownikom Ministerstwa Sprawiedliwości, pracownikom urzędów wojewódzkich
i starostw, podmiotowi, z którym została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku
z zawartą umową utrzymania i modyfikacji centralnego systemu teleinformatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

9. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana/Pani danych,
w tym profilowaniu.

19

WRZ

2023

274

razy

czytano

220/602

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.