Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

L- 50 Sesja Rady Miejskiej w Łazach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

L- 50 Sesja Rady Miejskiej w Łazach

24 maja odbyła się L- 50 Sesja Rady Miejskiej w Łazach. Radni obradowali w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach.

Uchwałami w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023-2032, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łazy na rok 2023 oraz zmiany Uchwały Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości rozpoczęły się majowe obrady Rady Miejskiej w Łazach.

W dalszym porządku obrad radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Łazy projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II”. Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach jako Instytucja Zarządzająca Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłosił konkurs nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 w ramach Osi priorytetowej X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe, który obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym dla potrzeb gospodarstwa domowego. Budżet naboru wynosi 169 697 125,00 PLN a termin naboru upływa 20 czerwca 2023 roku. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów dotyczących budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. W ramach niniejszego naboru Gmina Łazy zamierza przystąpić do złożenia i późniejszej realizacji projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II”. Liderem projektu byłaby Gmina Zawiercie, natomiast Gminy Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec i Szczekociny zostałyby partnerami projektu. Celem wspólnej realizacji projektu, który ze względu na większy obszar oddziaływania i efekt ekologiczny będzie miał większe szanse na pozyskanie dofinansowania, istnieje konieczność podjęcia stosownej uchwały intencyjnej o przystąpieniu Gminy Łazy do projektu partnerskiego. Po podjęciu niniejszej uchwały zostanie opracowana i podpisana umowa partnerska - stanowiąca załącznik na etapie wnioskowania o dofinansowanie. Orientacyjny termin zakończenia postępowania to IV kwartał 2023 r., zatem w przypadku pozytywnej oceny wniosku i uzyskaniu dofinansowania realizacja budowy instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i napowietrznych pomp ciepła będzie realizowana w 2024 roku.

Podczas majowej sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Łazy do Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem” z siedzibą w Myszkowie oraz jego statut. Powiat myszkowski wspólnie z gminami z terenu powiatu myszkowskiego utworzył związek powiatowo-gminny „Jedźmy razem!”, który ma za zadanie planować rozwój transportu, organizować publiczny transport zbiorowy oraz zarządzać nim w zakresie powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich niestanowiących myszkowskiej komunikacji miejskiej. Związek powiatowo-gminny odpowiada za techniczną stronę organizowania komunikacji. Z inicjatywą przystąpienia do Związku wystąpił Powiat Zawierciański, który w tym zakresie podjął już w dniu 27 kwietnia 2023 r. uchwały o przystąpieniu do Związku i przyjęciu statutu.

W dalszym przebiegu obrad radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach:

- Łazy przez Głazówkę - Kazimierówka – Zawiercie

- Chruszczobród-Piaski - Chruszczobród - Wysoka - Łazy - Kuźnica Masłońska - Zawiercie

- Grabowa - Łazy - Rokitno Szlacheckie - Hutki-Kanki przez Grabowa – Skałbania

Wskazane linie autobusowe nie funkcjonowały przed wejściem ustawy o Funduszu, a postępowanie w przedmiocie zawarcia umów na obsługę tych linii od 2020 r. zostało wszczęte jeszcze przed wejściem ustawy o Funduszu w życie. Zgodnie z art. 22 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora. Gmina otrzymuje dofinansowanie na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Śląskim. Kwota dofinansowania jest opisywana rokrocznie w uchwale budżetowej i jednocześnie z mocy uchwały budżetowej jest przeznaczana do dofinansowanie przewozów autobusowych na liniach wskazanych w uchwale. Umowy na przewozy są zawierane w granicach określonych uchwale budżetowej jednak z uwagi na uwarunkowania ustawy o Funduszu konieczne jest wskazanie w uchwale konkretnych linii.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zaliczenia drogi w Chruszczobrodzie do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy „Fiołkowa”.

Podczas L Sesji Rady Miejskiej w Łazach radni przyjęli także uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego oraz zaskarżyć do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia:

- nr NPII.4131.1.424.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLVIII/318/2023 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie „Senior +”,

- nr NPII.4131.1.427.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLVIII/317/2023 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Ostatnia uchwała Rady Miejskiej w Łazach dotyczyła przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach za 2022 rok.

„Zgodnie z brzmieniem ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej jest narzędziem instytucji polityki społecznej państwa mającym na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ma za zadanie wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiać im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ustawowo zobowiązany jest również do podejmowania innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych. Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów społecznych prowadzona na bieżąco. Ośrodek gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców Gminy korzystających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne podmioty działające w systemie pomocy społecznej. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej określa następujące, najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej: podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej, poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej – osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi w oparciu o projekty i programy dofinansowywane z funduszy europejskich oraz przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, głównie w zakresie opieki i wychowywania dzieci, zapewnianie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zapewnienie wsparcia osobom w wieku senioralnym. W aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej pomoc społeczna ma do spełnienia ważną rolę. Powinna  stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu właściwych warunków życia i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, wspomagać rodzinę w pełnieniu jej funkcji. Działania pracowników pomocy społecznej to nie tylko udzielanie świadczeń pieniężnych, to także praca socjalna oraz działania zmierzające do wykorzystywania aktywizacyjnych instrumentów wsparcia. Odnosząc się do kwestii potrzeb pomocy społecznej należy również wspomnieć o miejscu instytucji pomocy społecznej we współczesnych realiach – pomoc społeczna nie jest w stanie funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia otoczenia – samorządu terytorialnego, sektora zdrowotnego, edukacji, policji, organizacji pozarządowych, itp. Tylko stała i systematyczna współpraca między tymi jednostkami pozwoli na skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej.

Link do sesji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=k5ZiwfMoQTw

31

MAJ

2023

236

razy

czytano

341/627

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.