Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English German French Italian
um@lazy.pl
32 67 294 22
Logo serwisu.

Gmina Łazy

Samorządowy portal internetowy

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Gminy Łazy. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Aktualności

Radni przyjęli budżet na 2023 rok

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Radni przyjęli budżet na 2023 rok

Budżet Gminy Łazy został przyjęty. 19 grudnia 2022r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach odbyła się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Łazach, podczas której przyjęty został projekt uchwały budżetowej na rok 2023. Za przyjęciem dokumentu zagłosowało 10 radnych, przeciw było 2 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, a jedna radna była nieobecna. Głosowanie poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Na konstruowanie przyszłorocznego budżetu istotny wpływ miało kilka innych czynników jak: galopujący poziom inflacji, wysokie ceny energii, niestabilna sytuacja zarówno gospodarcza, ekonomiczna jaki i polityczna. Zaczynają się pojawiać utrudnienia z rozstrzyganiem postępowań przetargowych w związku z wysokimi cenami przekraczającymi kwoty zabezpieczone na dane zadania. Do tego dochodzą kolejne zmiany wprowadzane nam przez rząd m.in. Polski Ład czy wycofanie się z obietnicy przyznania samorządom w 2023 r. subwencji rozwojowej w zamian za zwiększenie dochodów z PIT w br., czy odczuwalne obecnie skutki wprowadzonych wcześniej zmian podatkowych, które nie wpływają pozytywnie na stabilność finansów samorządów.

Dochody gminy oszacowano na kwotę 85,0 mln zł (85.001.899,77 zł), natomiast wydatki na kwotę 94,1 mln zł (94.088.962,72 zł). Planowany deficyt budżetu wyniesie  9 mln (9.087.062,95 zł)

Dochody budżetowe

Planowane dochody bieżące wynoszą 64,9 mln zł (64.899.671,49 zł) i w ich skład wchodzą:

- subwencje ogólne (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) – 17,4 mln zł (17.389.007,00 zł) i jest to kwota wyższa niż w roku ubiegłym o ok. 2,5 mln zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 15,7 mln zł (15.680.046,00 zł) oraz od osób prawnych (CIT) – 0,3 mln zł (342.258,00 zł) – w związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego osób poniżej 26 roku życia, obniżeniem stawki podatkowej PIT z 18% na 17% a następnie na 12 % oraz zwiększeniem kwoty kosztu uzyskania przychodu do 30.000,00 zł, kwota udziałów w PIT dla gminy spada od 2020 r., i obecnie, na 2023 r. kwota udziałów spadła do poziomu z lat  2017/2018,

- podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych 11,3 mln zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami 5,2 mln - w całości przeznaczana na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami,

- planowane wpływy ze sprzedaży węgla – 3,3 mln zł – w całości przeznaczone na wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla,

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na realizację zadań na podstawie porozumień w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej 4,2 mln – kwota znacząco niższa niż w ubiegłym roku z uwagi na zmianę podmiotu obsługującego wypłaty świadczeń 500+,

- dotacje i środki na zadania bieżące gminy 2,3 mln zł,

- dotacje na realizację bieżących projektów UE – 0,4 mln zł – w związku z brakiem założeń i wytycznych do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027 nie ma zaplanowanych nowych dochodów. Pojawią się one sukcesywnie, w miarę pozyskania informacji o ich przyznaniu,

- pozostałe dochody gminy, m.in. najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, opłata eksploatacyjna, usługi – 5,1 mln zł.

Planowane dochody majątkowe to kwota 20,1 mln zł (20.102.228,28 zł) i składają się na nią:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład - 15.826.492,28 zł,

- środki z Funduszu Dopłat na sfinansowanie części kosztów inwestycji na tworzenie lokali mieszkalnych 3.433.360,00 zł,

- własne dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 555.500,00 zł,

- refundacja wydatków dotyczących projektu „Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS” – 286.876,00 zł.

Wydatki budżetowe

Na wydatki planuje się przeznaczyć kwotę 94.088.962,72 zł, z czego na wydatki bieżące 68.365.609,87 zł a na wydatki majątkowe kwotę 25.723.352,85 zł.

Wydatki bieżące przeznaczane są na:

- realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 26,5 mln,

- wynagrodzenia i pochodne – 26,0 mln,

- dotacje na zadania bieżące – 7,4 mln,

- obsługa długu i środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji – 2,1 mln,

- realizację programów finansowanych ze środków UE – 0,4 mln,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5,9 mln.

Największy udział w wydatkach bieżących, tj. ok 35% stanowią środki przeznaczone na oświatę i wychowanie. Z doświadczenia wynika, że ta grupa wydatków charakteryzuje się największą dynamiką w trakcie wykonywania budżetu. Poza oświatą największe wydatki zabezpieczone zostały na: system gospodarowania odpadami (5,2 mln), rodzinę (4,7 mln), opiekę i politykę społeczną (3,8 mln), wydatki na kulturę fizyczną i sport (4,3 mln) oraz szeroko rozumiany transport, czyli utrzymanie dróg i komunikację zbiorową (2,9 mln). W związku z dużą podwyżką cen energii elektrycznej, znacząco wzrosły wydatki na oświetlenie ulic – kwota w budżecie przeznaczona na ten cel wynosi 2 mln zł, podczas gdy kwota planu i wydatków na energię za 2022 oscylowały w granicy 1,2 mln zł. Na 2023 r zaplanowane zostały także wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla, które wstępnie oszacowano na kwotę 3,3 mln zł, jednakże kwota ta ulegnie zmianie w zależności od ilości dostępnego węgla w ramach preferencyjnej sprzedaży.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- zapobieganie kryzysowi wodnemu poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej w Gminie Łazy – 13.191.380,00 zł (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład),

- poprawa stanu infrastruktury drogowej (budowa chodników przy drogach powiatowych i budowa ul. Jeziorowice) – 3.394.682,00 zł (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład),

- uporządkowanie sieci kanalizacyjnej – 1.200.000,00 zł,

- dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku SP w Chruszczobrodzie – 1.101.997,00 zł,

- przebudowa ul. Szostka w Łazach – 680.886,50 zł,

- wydatki w ramach funduszy sołeckich – 151.055,90 zł,

- wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 70.000,00 zł,

- wpłatę kaucji na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,

- spłatę wierzytelności – 951.200,00 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowych – 400.000,00 zł,

- realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 128.000,00 zł,

- zakup środków trwałych 82.000,00 zł

Ponadto, planuje się dokonać wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym z przeznaczeniem na budowę mieszkań – 3.433.360,00 zł.

Poza dochodami i wydatkami budżet Gminy to także przychody i rozchody. W planie rozchodów budżetu ujęta została spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4,5 mln zł (4.512.502,00 zł), natomiast w plan przychodów budżetu na 2023 wynosi 13,6 mln zł (13.599.564,95 zł) i składają się na niego: rozwiązana lokata terminowa w wysokości 3,6 mln zł (3.600.000,00 zł), niewykorzystane środki pieniężne z RFIL pozostające na rachunku bankowym budżetu w wysokości 1,3 mln zł (1.260.759,95 zł), planowany kredyt bankowy w wysokości 6 mln zł (6.000.000,00 zł), wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 jako nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym, wynikający z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 2,6 mln zł (2.569.624,41 zł) oraz 0,1 mln zł (138.805,00 zł) jako spłata udzielonych pożyczek w 2022 r.

Zadłużenie Gminy Łazy i jego spłata w latach 2023 – 2032

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2022 ma wynieść 36.432.821,27 zł i po uwzględnieniu operacji roku 2023 (spłata kredytów i pożyczek – 4.512.502,00 zł, spłata długu wydatkami bieżącymi z tytułu leasingu – 1.012.144,84 zł, spłaty wykupionej wierzytelności 960.914,73 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 6.000.000,00 zł) wyniesie na koniec 2023 roku 35.947.259,70 zł. Nominalnie zostanie więc zmniejszone o 485.561,57 zł. Ostatecznie zadłużenie planuje się spłacić do końca 2032 roku.

Zauważyć należy, że mowa jest o planowanym kredycie, co do którego decyzje o zaciągnięciu lub jego wysokości podejmowane są w drugiej połowie roku, analizując realizację przyjętego budżetu. Ponadto, trzeba podkreślić, że proces zaciągania zobowiązania z tytułów dłużnych jest uwarunkowany spełnieniem wskaźników określanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ustalanych indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Łazy spełnia wszystkie wymagane ustawami wymogi.

Inwestycje w sołectwach w ramach funduszy sołeckich

CHRUSZCZOBRÓD – remont nawierzchni na ul. Słowackiego, zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Mickiewicza, zagospodarowanie terenu przy remizie OSP

CHRUSZCZOBRÓD PIASKI – zagospodarowanie działki sołeckiej

CIĄGOWICE – projekt ul. Górnej, budowa chodnika przy NSP, przygotowanie terenu na plac zabaw w dzielnicy Zacisze, tablice informacyjne, doposażenie świetlicy,

GRABOWA – nakładka asfaltowa ul. Wierzbowa, renowacja parkietu w NSP Grabowa, sprzęt i wyposażenie dla OSP,

HUTKI KANKI – remont i utwardzenie nawierzchni ul. Skalnej

KUŹNICA MASŁOŃSKA – zakup i montaż pawilonu, organizacja Dnia Rodziny

NIEGOWONICE – remont budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia (piętro), monitoring remizy OSP

NIEGOWONICZKI – poprawa nawierzchni ul. Błędowskiej od ul. Sportowej, monitoring remizy OSP

ROKITNO SZLACHECKIE – utwardzenie odcinków dróg gminnych, doświetlenie przejść dla pieszych, zakup fotopułapki, zakup sprzętu dla OSP

SKAŁBANIA – bieżące naprawy i konserwacja sprzętu, wymiana części ogrodzenia

TRZEBYCZKA – wybrukowanie placu przy świetlicy

TURZA – prace remontowe i bieżące wydatki, organizacja Dnia Sąsiada, Dnia Kobiet, Dnia Strażaka

WIESIÓŁKA – traktorek wielofunkcyjny, garaż blaszany

WYSOKA – utworzenie placu integracyjno – sportowego przy ul. Bocznej

Pozostałe uchwały podjęte przez radnych

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Łazach odbyło się złożenie ślubowania przez radną Annę Garbarczuk, która została wybrana w wyborach uzupełniających 27 listopada 2022r. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Leszek Latos wręczył Annie Garbarczuk zaświadczenie o wyborze na radną gratulując jednocześnie zaufania wyborców. Radna podziękowała wyborcom za oddane głosy i za możliwość spotkań w mieszkańcami oraz zadeklarowała, że nie będzie szczędziła sił, aby godnie reprezentować swój okręg wyborczy.

19 grudnia radni podjęli również uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2022-2032, zmiany uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2022, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032. W grudniu radni podjęli także uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/210.09 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łazy określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli”.

W dalszej części porządku obrad Rada Miejska w Łazach określiła stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych w wysokości 1,15 zł. Radni przyjęli również „Program współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na rok 2023”. Przyjmując „Program współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, Gmina Łazy wyraża wolę dialogu społecznego, stwarzania warunków do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom oraz deklaruje współpracę z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych. Zbudowane na podstawie Programu partnerstwo między samorządem, a organizacjami pozarządowymi stwarza szansę na realizację wspólnego celu - zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz poprawę ich jakości życia.

Ostatnia uchwała podjęta przez radnych na XLIV Sesji Rady Miejskiej w Łazach było nadanie nazwy ulicy Podmiejska drodze wewnętrznej w Łazach. Radni nie podjęli natomiast uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/217/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach celem umożliwienia OPS prowadzenia ośrodka wsparcia jakim będzie Klub Senior+.

 

09

STY

2023

978

razy

czytano

444/627

Gmina Łazy

Przydatne linki

Logo serwisu.

Dane urzędu

Gmina Łazy
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
woj. Śląskie
um@lazy.pl

Logo serwisu.

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 17:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 13:30
Logo serwisu.

O gminie

Gmina Łazy
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.